THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024

Lê Thị Thúy Hiền

ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024

Tác giả: Lê Thị Thúy Hiền
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận án tiến sĩ
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn để định vị ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024. Chương 2: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và phản ứng của ASEAN (2016 - 2024). Chương 3: Nhận xét, dự báo về vị trí của ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đến năm 2030 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Lê Thị Thúy Hiền
  Thông tin nhan đề:ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024 / Lê Thị Thúy Hiền
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2023
  Mô tả vật lý:184 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:ASEAN , Cạnh tranh chiến lược , Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung , Chủ nghĩa hiện thực , Chủ nghĩa kiến tạo , Chủ nghĩa tự do , Luận án , Luận án tiến sĩ , Mỹ - Trung

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LA-TS.000081
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận án

Từ khóa