THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập

2009

Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm những bài phát biểu, tham luận của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các đại biểu tham gia cuộc Hội thảo khoa học Văn học, nghệ thuật trong cơ chế thị trường văn hội nhập. Các bài tham luận đề cập tới những vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách trong đời sống văn học, nghệ thuật nước ta; cho tháy rõ những bước tiến, những thành tựu đã đạt được, những thách thức, trăn trở, những việc cần phải làm, phải rút kinh nghiệm để văn học, nghệ thuật phát triển xứng đáng với dân tộc và thời đại.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung Ương
  Thông tin nhan đề:Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập / Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung Ương
  Xuất bản, phát hành:.-H : Chính trị Quốc gia , 2009
  Mô tả vật lý:495tr ; 21cm
  Từ Khóa:Bài tham luận , Cơ chế thị trường , Hội thảo khoa học , Nghệ thuật Việt Nam , Văn học nghệ thuật , Văn học Việt Nam , Việt Nam hội nhập

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.009623
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa