THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tác động của vốn FDI tới phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2020

Nguyễn Ngân Anh

Tác động của vốn FDI tới phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2020

Tác giả: Nguyễn Ngân Anh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế. Chương 2: Thực trạng tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế tại Việt Nam. Chương 3: Định hướng và giải pháp tăng cường tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của vốn FDI đối với phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Ngân Anh
  Thông tin nhan đề:Tác động của vốn FDI tới phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2020
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:89 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:FDI , Kinh tế Việt Nam , Phát triển kinh tế , Vốn đầu tư nước ngoài , Vốn nước ngoài , Luận văn , Luận văn kinh tế quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001155
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa