THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Niềm tin xã hội: Lý luận và thực tiễn

Đoàn Triệu Long

2022

Niềm tin xã hội: Lý luận và thực tiễn

Tác giả: Đoàn Triệu Long
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về niềm tin xã hội. Chương 2: Thực trạng niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập. Chương 3: Tác động của niềm tin xã hội đến quá trình phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ. Chương 4: Xu hướng biến đổi và các giải pháp củng cố, phát triển niềm tin xã hội ở vùng Trung Bộ hiện nay.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đoàn Triệu Long
  Thông tin nhan đề:Niềm tin xã hội: Lý luận và thực tiễn / Đoàn Triệu Long
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:540 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Khu vực Trung Bộ , Niềm tin xã hội , Phát triển niềm tin xã hội , Việt Nam hội nhập , Việt Nam đối nội

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013884
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa