THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân

Nguyễn Trọng Thừa (chủ biên)

2022

Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân

Tác giả: Nguyễn Trọng Thừa (chủ biên)
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Thống nhất và nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về xay dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Phần 2: Một số giải pháp xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Trọng Thừa (chủ biên)
  Thông tin nhan đề:Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân / Nguyễn Trọng Thừa (chủ biên)
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:457 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Hành chính Việt Nam , Nền hành chính dân chủ , Nền hành chính Việt Nam , Việt Nam đối nội

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013894
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa