THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vai tò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

2022

Vai tò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phần 2: Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Học viện Báo chí Tuyền truyền
  Thông tin nhan đề:Vai tò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Học viện Báo chí Tuyền truyền
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:694 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Báo chí Việt Nam , Báo chí xuất bản , Bảo vệ nền tảng tư tưởng , Tư tưởng của Đảng , Đảng Cộng sản Việt nam , Việt Nam đối nội

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013893
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa