THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Võ Khánh Vinh

2022

Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Võ Khánh Vinh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Những vấn đề lý luận về chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phần 2: Chiến lược phát triển luật công của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phần 3: Chiến lược phát triển luật tư của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Võ Khánh Vinh
  Thông tin nhan đề:Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Võ Khánh Vinh
  Xuất bản, phát hành:: Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:715 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Luật công Việt Nam , Luật tư Việt Nam , Pháp luật Việt Nam , Phát triển pháp luật , Luật Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013892
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa