THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tổ chức Nhà nước Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Ngọc Vân (chủ biên)

2022

Tổ chức Nhà nước Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Vân (chủ biên)
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về tổ chức nhà nước. Chương 2: Thực tiễn tổ chức nhà nước Việt Nam (1946 - 2020). Chương 3: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Ngọc Vân (chủ biên)
  Thông tin nhan đề:Tổ chức Nhà nước Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc Vân (chủ biên)
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:355 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Hoàn thiện tổ chức nhà nước , Nhà nước Việt Nam , Tổ chức nhà nước , Tổ chức nhà nước Việt Nam , Việt Nam đối nội

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013899
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa