THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam

Đặng Đình Quý, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Nguyệt Nga,...

Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam

Tác giả: Đặng Đình Quý, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Nguyệt Nga,...
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Thông qua 5 chương nội dung, cuốn sách đã trình bày một bức tranh tổng thể về sự phát triển của cục diện thế giới và khu vực đến năm 2030; xu hướng vận động của các tổ chức và cơ chế đa phương trong cục diện đó. Đồng thời, đi sâu tìm hiểu ngoại giao đa phương của một số quốc gia đại diện cho các nhóm nước lớn, vừa và nhỏ để làm cơ sở thực tiễn, bàn về đối ngoại đa phương của Việt Nam như thực trạng, xu thế, chiều hướng phát triển của các cơ chế, tổ chức đa phương quốc tế và khu vực mà Việt Nam tham gia trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đặng Đình Quý, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Nguyệt Nga,..
  Thông tin nhan đề:Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam / Đặng Đình Quý
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2019
  Mô tả vật lý:494 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Tổ chức đa phương , Chủ nghĩa đa phương , Công tác đối ngoại , Đối ngoại đa phương , Ngoại giao đa phương , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.003033-7
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa