THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách đối ngoại Việt Nam. Tập 1: 1945 - 1975

Chính sách đối ngoại Việt Nam. Tập 1: 1945 - 1975

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Chính sách đối ngoại Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945 - 1954). Phần 2: Chính sách đối ngoại Việt Nam giai đoạn chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

Thông tin chi tiết

  Thông tin nhan đề:Chính sách đối ngoại Việt Nam. Tập 1: 1945 - 1975
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Quan hệ Quốc tế , 2007
  Mô tả vật lý:483 tr.; 21 cm
  Từ Khóa:Kháng chiến chống Mỹ , Kháng chiến chống Pháp , Chính sách đối ngoại , Đối ngoại Việt Nam , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.009246-51; VN-V.010196; VN-V.010198-200; VN-V.010202; VN-V.010205-6; VN-V.010208; VN-V.010830
 • Tổng số bản: 15
 • Tổng số bản rỗi: 14
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa