THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập, tự do (1945- 1975)

Nguyễn Phúc Luân

Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập, tự do (1945- 1975)

Tác giả: Nguyễn Phúc Luân
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Đấu tranh ngoại giao trong thời kỳ giữ vững và củng cố nhà nước cách mạng non trẻ (8 - 1945 - 12-1946)Chương 2: Ngoại giao trong công cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1947- 1954). Chương 3:Ngoại giao trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975).

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Phúc Luân
  Thông tin nhan đề:Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập, tự do (1945- 1975) / Nguyễn Phúc Luân
  Xuất bản, phát hành:H.: : Chính trị Quốc gia , 2001
  Từ Khóa:Đối ngoại Việt Nam , Ngoại giao Việt Nam , Ngoại giao Việt Nam hiện đại , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.006228-41; VN-V.009529-30; VN-V.009542
 • Tổng số bản: 17
 • Tổng số bản rỗi: 17
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa