THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mạch Quang Thắng

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Mạch Quang Thắng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm 6 chương.Chương 1: Khái niệm đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Mạch Quang Thắng
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Bảo, ...
  Xuất bản, phát hành:H : Chính trị Quốc gia Sự thậ , 2021
  Mô tả vật lý:271tr. ; 21cm
  Từ Khóa:Đại đoàn kết dân tộc , Đảng Cộng sản , Độc lập dân tộc , Giáo trình , Hồ Chí Minh , Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.000310-1; GT.001186-90
 • Tổng số bản: 7
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa