THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hỏi- đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Trọng Phúc

2022

Hỏi- đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Trọng Phúc
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 30 câu hỏi làm rõ từng giai đoạn lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thắng lợi, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới cùng những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Trọng Phúc
  Thông tin nhan đề:Hỏi- đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Trọng Phúc
  Xuất bản, phát hành:.-H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:298 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Đảng Cộng sản Việt Nam , Đảng lãnh đạo , Hỏi- đáp , Lịch sử Đảng , Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam , Sách hỏi đáp , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001170-4
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa