THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

Hoàng Chí Bảo

Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

Tác giả: Hoàng Chí Bảo
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội Khoa học bao gồm 7 chương: Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học; Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của Giai cấp Công nhân; Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Chương 4: Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa và nhà nước Xã hội Chủ nghĩa; Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Chương 6: Vấn đề dân tốc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội. Cuối mỗi chương, tác giả đều soạn thêm các câu hỏi ôn tập giúp cho sinh viên có thể tự tổng hợp lại kiến thức.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Hoàng Chí Bảo
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội Khoa học / Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch
  Xuất bản, phát hành:: Chính trị Quốc gia Sự thậ , 2021
  Mô tả vật lý:276 tr. ; 21cm
  Từ Khóa:Chủ nghĩa Xã hội Khoa học , Đảng Cộng sản , Giáo trình , Lý luận Chính trị , Mác - Lênin

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.000318-9; GT.001206-10; GT.001745
 • Tổng số bản: 8
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa