THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Mỹ- Trung Quốc thăng trầm theo dòng lịch sử, văn hó

Nguyễn Thái Yên Hương (cb)

Quan hệ Mỹ- Trung Quốc thăng trầm theo dòng lịch sử, văn hó

Tác giả: Nguyễn Thái Yên Hương (cb)
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Quan hệ Mỹ- Trung Quốc thời kỳ trước khi Quốc dân Đảng nắm quyền (trước năm 1921).Chương 2: Quan hệ Mỹ- Trung Quốc thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (1921-1949). Chương 3: Quan hệ Mỹ- trung Quốc từ khi nức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời đến khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1949-1979). Chương 4: Quan hệ Mỹ- Trung Quốc từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1979-1991). Chương 5: Quan hệ Mỹ- Trung Quốc từ sau Chiến tranh Lạnh đến năm 2012 (1991-2012). Chương 6: Quan hệ Mỹ- Trung Quốc từ năm 2012 đến nay.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Thái Yên Hương (cb)
  Thông tin nhan đề:Quan hệ Mỹ- Trung Quốc thăng trầm theo dòng lịch sử, văn hó / Nguyễn Thái Yên Hương (cb); Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Ngọc Hân,...
  Xuất bản, phát hành:.-H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2021
  Mô tả vật lý:336 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Chiến tranh Lạnh , Mỹ đối ngoại , Quan hệ Mỹ- Trung Quốc , Quan hệ Trung Quốc- Mỹ , Thiết lập quan hệ ngoại giao , Đối ngoại Mỹ , Quan hệ ngoại giao

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: MY-V.001120-4
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Hoa Kỳ (V)

Từ khóa