THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Trí, Nguyễn Bình Ban...

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Trí, Nguyễn Bình Ban...
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 4 chương từ những vấn đề lý luận cơ bản tới những sự kiện cụ thể liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung cụ thể các chương: Chương nhập môn: Nghiên cứu về đối tượng, chức năng và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền; Chương 2: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Chương 3: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. Ở cuối mỗi chương, tác giả đều để sẵn các câu hỏi ôn tập giúp sinh viên có thể tự ôn luyện kiến thức.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Trí, Nguyễn Bình Ban..
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Xuất bản, phát hành:H : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2021
  Mô tả vật lý:440 tr. ; 21cm
  Từ Khóa:Đảng Cộng sản Việt Nam , Giáo trình , Lịch sử Đảng , Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam , Lý luận chính trị

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.000314-5; GT.001191-5; GT.001679-83
 • Tổng số bản: 12
 • Tổng số bản rỗi: 12
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa