THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới

Phạm Bình Minh

Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới

Tác giả: Phạm Bình Minh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách là tập hợp các công trình của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đối ngoại nhằm luận giải nội hàm các chủ trương định hướng quan trọng của đường lối, chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những phát triển mới trong tư duy về dối ngoại của Đảng ta qua những văn kiện của Đại hội XI; ngoài ra các tác giả còn đưa ra những cách tiếp cận và phương pháp triển khai mới để đạt được các mục tiêu quốc gia về phát triển, an ninh và nâng cao vị thế đất nước; những chủ trương mới của hoạt động đối ngoại như xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hội nhập quốc tế… trong bối cảnh hiện nay.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phạm Bình Minh
  Thông tin nhan đề:Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới / Phạm Bình Minh
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2011
  Mô tả vật lý:367 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Chính sách đối ngoại , Đối ngoại Việt Nam , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.010003-4; VN-V.010191-5; VN-V.011763-5
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 10
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa