THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao Việt Nam 1945-2000

Bộ Ngoại Giao

Ngoại giao Việt Nam 1945-2000

Tác giả: Bộ Ngoại Giao
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, đường lối đối ngoại độc lập , tự chủ, sáng tạo của Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng Việt Nam từ 1945 đến 2000.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Bộ Ngoại Giao
  Thông tin nhan đề:Ngoại giao Việt Nam 1945-2000 / Bộ Ngoại Giao
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:481tr ; 22cm
  Từ Khóa:Đối ngoại , Đối nội , Lịch sử , Ngoại giao , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.006801-15; VN-V.006817-20
 • Tổng số bản: 19
 • Tổng số bản rỗi: 19
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa