THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam

Lê Hải Bình

Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam

Tác giả: Lê Hải Bình
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của tập hợp lực lượng trên thế giới và khu vực. Chương 2: Xu thế tập hợp lực lượng ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Chương 3: Tác động của các xu thế tập hợp lực lượng ở châu Á - Thái Bình Dương trong 5-10 năm tới và đối sách của Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Lê Hải Bình
  Thông tin nhan đề:Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam / Lê Hải Bình
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật , 2020
  Mô tả vật lý:354 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Quan hệ quốc tế , Tập hợp lực lượng , Xu thế tập hợp lực lượng

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.003053-62
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 6
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa