THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hỏi- đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thế Thắng

2022

Hỏi- đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thế Thắng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách làm rõ những vấn đề cơ bản về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Thế Thắng
  Thông tin nhan đề:Hỏi- đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế Thắng, Doãn Thị Chín
  Xuất bản, phát hành:.-H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:351 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Câu hỏi trắc nghiệm , Câu hỏi tự luận , Hồ Chí Minh , Hỏi- đáp , Sách hỏi đáp , Tư tưởng Hồ Chí Minh , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001152-6
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa