THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam

Nguyễn Phú Trọng

2023

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần 2: Đối ngoại Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phần 3: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Phú Trọng
  Thông tin nhan đề:Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia Sự thật , 2023
  Mô tả vật lý:807 tr. ; 26 cm
  Từ Khóa:Chính sách ngoại giao , Công tác đối ngoại , Đối ngoại Việt Nam , Ngoại giao cây tre , Việt Nam đối ngoại , Ngoại giao Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.014040-9
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 9
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa