THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000

Nguyễn Đình Bin

Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000

Tác giả: Nguyễn Đình Bin
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương I. Góp phần giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng 1945-1946. Chương II. Ngoại giao Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1947-1954. Chương III. Ngoại giao Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1945-1975. Chương IV. Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đất nước đi vào hòa bình xây dựng và đổi mới 1975 - 2000. Chương 5: Xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Đình Bin
  Thông tin nhan đề:Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000 / Nguyễn Đình Bin
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2005
  Mô tả vật lý:542 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Đảng Cộng sản Việt Nam , Kháng chiến chống Mỹ , Kháng chiến chống Pháp , Ngoại giao Việt Nam , Việt Nam đối ngoại , Xây dựng đất nước

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.008838-47; VN-V.013346
 • Tổng số bản: 11
 • Tổng số bản rỗi: 10
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa