THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ

Tôn Sinh Thành

Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ

Tác giả: Tôn Sinh Thành
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách nghiên cứu một cách tổng thể và liên tục đối với tất cả các mặt kinh tế, chính trị, an ninh và bản sắc văn hóa... của hợp tác giữa ASEAN với khu vực Đông Á nói riêng và khu vực châu Á nói chung nhằm tìm ra bản chất và xu hướng chính của tiến trình này. Cuốn sách bao gồm 5 chương: Chương 1: Lịch sử và lý thuyết hợp tác khu vực Châu Á; Chương 2: Tác động của các nhân tố kinh tế đối với hợp tác khu vực Châu Á; Chương 3: Tác động của các nhân tố chính trị, an ninh đối với hợp tác khu vực Châu Á; Chương 4: Tác động của bản sắc văn hóa đối với hợp tác khu vực Châu Á; Chương 5: Nhân tố thể chế trong hợp tác khu vực Châu Á.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Tôn Sinh Thành
  Thông tin nhan đề:Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ / Tôn Sinh Thành
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia sự thật , 2017
  Mô tả vật lý:371 tr. ; 21 cm.
  Từ Khóa:Ấn Độ , ASEAN , Châu Á , Hợp tác khu vực , Hợp tác quốc tế , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: CA-V.002038-9; CA-V.002043-52; CA-V.002611
 • Tổng số bản: 13
 • Tổng số bản rỗi: 13
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Kho sách- Giá sách: Châu Á (V)

Từ khóa