THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác- Lênin

Ngô Tuấn Nghĩa

2021

Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác- Lênin

Tác giả: Ngô Tuấn Nghĩa
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác- Lênin. Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam. Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Ngô Tuấn Nghĩa
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác- Lênin / Ngô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân Thủy,...
  Xuất bản, phát hành:.-H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật , 2021
  Mô tả vật lý:292 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Giá trị thặng dư , Hội nhập quốc tế , Kinh tế chính trị , Kinh tế chính trị Mác- Lênin , Kinh tế thị trường , Lợi ích kinh tế , Mác- Lênin , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001196-200
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa