THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 -2010

Vũ Dương Ninh

Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 -2010

Tác giả: Vũ Dương Ninh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách khái quát các công trình nghiên cứu về lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam. Trình bày lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ: Chuẩn bị Tổng khởi nghĩa (1940-1945); năm đầu của nền Cộng hoà dân chủ (1946); chống thực dân Pháp (1946-1954); chống đế quốc Mỹ giai đoạn 1954-1968 và giai đoạn 1968-1975; bảo vệ biên giới và giải toả tình trạng bị bao vây, cấm vận (1975-1995); xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế (1995-2020).

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Vũ Dương Ninh
  Thông tin nhan đề:Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 -2010 / Vũ Dương Ninh
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2014
  Mô tả vật lý:364 tr. ; 24 cm.
  Từ Khóa:Bảo vệ biên giới , Hội nhập quốc tế , Lịch sử quan hệ đối ngoại , Ngoại giao Việt Nam , Quan hệ đối ngoại , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.011857-72
 • Tổng số bản: 16
 • Tổng số bản rỗi: 16
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa