THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp đổi mới (1975-2002)

Vũ Dương Huân

Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp đổi mới (1975-2002)

Tác giả: Vũ Dương Huân
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 3 phần với 17 chương. Phần I gồm 5 chương với mục đích khái quát chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới theo các giai đoạn 1975- 1979; 1979- 1986; 1986- 1991; 1991- 1996; 1996- 2002. Phần II gồm 8 chương dành cho việc giới thiệu quan hệ của Việt nam với các đối tác chính ở các khu vực khác nhau. Phần III gồm 4 chương, trình bày quan hệ của Việt Nam với Liên hợp quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết, giới thiệu hoạt động ngoại giao nhân dân, ngoại giao phục vụ kinh tế và quan điểm của chúng ta đối với một số các vấn đề toàn cầu.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Vũ Dương Huân
  Thông tin nhan đề:Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp đổi mới (1975-2002) / Vũ Dương Huân
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Quan hệ Quốc tế , 2002
  Mô tả vật lý:730 tr. ; 20 cm
  Từ Khóa:Chính sách ngoại giao Việt Nam , Đối ngoại Việt Nam , Hội nhập quốc tế , Kinh tế Việt Nam , Ngoại giao Việt Nam , Việt Nam đối ngoại , Việt Nam hội nhập

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.008073-87; VN-V.013671-2
 • Tổng số bản: 17
 • Tổng số bản rỗi: 15
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa