THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Lê Hải Bình

2021

Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Tác giả: Lê Hải Bình
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung cuốn sách góp phần làm rõ hơn luận cứ khoa học về nội hàm khái niệm, thực trạng, những yếu tố tác động và dự báo chiều hướng phát triển của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Từ đó, tác giả đưa ra đánh giá những tác động thuận và không thuận đối với Việt Nam trước những biến động phức tạp, khó lường của trật tự thế giới hiện nay, góp phần gợi mở để Đảng và Nhà nước ta xác định đường lối đối ngoại đúng đắn, khai thác sức mạnh nội lực và ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Lê Hải Bình
  Thông tin nhan đề:Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối với Việt Nam / Lê Hải Bình, Chu Minh Thảo (cb)
  Xuất bản, phát hành:.-H : Chính trị quốc gia Sự Thật , 2021
  Mô tả vật lý:384tr ; 21cm
  Từ Khóa:Hợp tác quốc tế , Quan hệ quốc tế , Trật tự quốc tế , Trật tự thế giới

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.003177-81
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa